Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden1. Begrippen
1. Cubavisa (ingeschreven in de kvk onder VOF de Haseth), stelt zich ten doel het leveren van visa voor Cuba, één en ander in de meest ruime zin.
2. In deze algemene voorwaarden wordt onder Cubavisa tevens begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers.
3. In deze algemene voorwaarden wordt onder Website verstaan: de website cubavisa.net.
4. In deze algemene voorwaarden wordt onder Consument verstaan: eenieder die een bestelling plaatst via deze Website, of anderszins producten bij Cubavisa afneemt.
5. In deze algemene voorwaarden wordt onder Product verstaan: alle door Cubavisa aangeboden producten.
6. In deze algemene voorwaarden wordt onder Geregistreerde Gebruiker verstaan: eenieder die een account aanmaakt op de Website.
7. In deze algemene voorwaarden heeft het begrip “Diensten” de volgende betekenis: alle door Cubavisa en/of door haar ingeschakelde derden aan Consument geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Cubavisa ten behoeve van Consument verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Consument worden verricht.

2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Cubavisa Producten of Diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met haar zijn overeengekomen.

3. De overeenkomst
1. Alle aanbiedingen gedaan op de Website zijn geheel vrijblijvend.
2. Wanneer Consument een bestelling plaatst, wordt een bevestigingsmail verzonden. Bij ontvangst van deze mail komt er een overeenkomst tot stand tussen Consument en Cubavisa. Deze overeenkomst strekt tot het leveren van de bestelling aan Consument.
3. Indien Consument twijfelt of een visa aan hem verstrekt kan worden in verband met de nationaliteit van Consument, dient hij contact op te nemen met Cubavisa. Laat Consument dit na dan is Cubavisa niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit.
4. Indien Consument een roze visum nodig heeft en twijfelt of hij aan deze regelgeving voldoet, kan hij contact opnemen met Cubavisa voor advies. Aan het advies hier omtrent kunnen nooit rechten worden ontleend.

4. Account
1. Consument kan een gebruikersaccount aanmaken op de Website.
2. Het registratieformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
3. Wanneer een Geregistreerde Gebruiker zich niet aan deze algemene voorwaarden houdt, kan zijn account zonder voorafgaande melding inactief worden gemaakt of worden verwijderd.
4. Geregistreerde Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens en mag slechts zelf gebruik maken van zijn account.
5. Geregistreerde Gebruiker is aansprakelijk jegens Cubavisa voor alle acties die hij heeft uitgevoerd middels zijn account, behalve als hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden als gevolg van misbruik van zijn account.
6. Zodra Geregistreerde Gebruiker bekend is met het feit dat er misbruik wordt gemaakt van zijn account, dient hij dit direct te melden aan Cubavisa.

5. Kosten en betaling
1. De vermelde prijzen zijn inclusief btw en inclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders weergegeven.
2. Betaling geschiedt middels een wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
3. Zonder betaling worden er geen visa verzonden. Indien er niet binnen 30 dagen wordt betaalt, wordt de bestelling verwijderd.
4. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud. Cubavisa houdt zich het recht voor om zonder melding vooraf haar prijzen te wijzigen. Deze wijzigingen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen, tenzij er sprake was van een duidelijk constateerbare foutieve prijs.
5. In het geval van een duidelijke constateerbare foutieve prijs, is Cubavisa voor de gevolgen hiervan niet aansprakelijk. Cubavisa is ook niet verplicht de bestelde goederen voor de foutieve prijs te leveren.
6. Indien Consument betaalt met Creditcard of iDeal, dan zijn de algemene voorwaarden en privacyverklaring van de betreffende payment provider van toepassing. Cubavisa raadt Consument aan deze voor gebruik door te lezen.

6. Verzending en bezorging
1. Betaalde bestellingen worden dezelfde dag of uiterlijk de volgende werkdag verzonden.
2. Zodra de bestelling is verzonden, ontvangt Consument een Track & Trace code om zijn/haar bestelling te volgen.
3. De tarieven en levertijden zijn te vinden op de Website.
4. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing.
5. Indien een situatie zoals omschreven in artikel 6.4 zich voordoet en Consument heeft gekozen voor verzekerd verzenden ontvangt Consument direct een nieuw Product.

7. Retourneren
1. Bestelde Producten, met uitzondering van visa met invulservice, kunnen zonder opgaaf van reden worden geretourneerd. Klant heeft 14 dagen de tijd om de retour aan te melden. Daarna 14 dagen de tijd om de zending te retournen. Indien Cubavisa de producten in goede orde heeft ontvangen, wordt het volledige orderbedrag binnen 14 dagen teruggestort.
2. Producten kunnen alleen in originele staat, dus zolang zij niet ingevuld zijn of dubbel gevouwen zijn, en indien zij niet zijn verlopen worden geretourneerd.
3. Consument draagt zelf de verzendkosten voor de retourzending.
4. Indien de 14 dagen bedenktermijn zijn verlopen, dient klant eerst contact op te nemen met Cubavisa alvorens het retourneren. In geval van retournering (na overleg met Cubavisa) zullen alleen de kosten van het visum worden terug gestort en niet de verzendkosten.

8. Aansprakelijkheid
1. Cubavisa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door Cubavisa of een van haar medewerkers.
2. Cubavisa is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door de onjuistheid, onvolledigheid van de door Consument verstrekte gegevens.
3. Cubavisa is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door bestellingen die niet of te laat geleverd worden als gevolg van overmacht.
4. Indien Cubavisa toch aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Consument is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Cubavisa’s verplichtingen met betrekking tot haar diensten.
5. De aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 8.4 wordt beperkt tot het door Consument betaalde bedrag.

9. Identiteit Cubavisa
1. Cubavisa is in de KvK geregistreerd onder nummer 27248395. Cubavisa draagt Btw-identificatienummer NL812631699B01 . Verder is Cubavisa (statutair) gevestigd aan de Prismalaan West 46, 2665PC te Bleiswijk.
2. Cubavisa is te bereiken middels de Website en telefonisch te bereiken op +31 70 2629474.

10. Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Cubavisa en haar klanten is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Cubavisa en haar Consumenten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Den Haag.